Geodetické práce Praha

Společnosti GeoNet Praha, s.r.o. a GeoNet Pro, s.r.o. nabízí široké spektrum vysoce profesionálních služeb v oblasti geodetických prací v celém rozsahu České republiky.

Společnost GeoNet Praha, s.r.o.
se specializuje na vysoce náročné práce v oblasti:

 • Zaměření stávajícího stavu objektů (stavební plány 2D či 3D) – specializace na památkově chráněné budovy
 • Zaměření stávajícího stavu objektů (stavební plány 2D) – činžovní domy, industriální stavby, rodinné domy apod.
 • Zaměření stávajícího stavu stavebních konstrukcí (2D či 3D) – např. potrubní mosty, ocelové konstrukce hal apod.
 • Zaměření archeologických památek (účelové mapy, digitální modely terénu) – např. hradiště, mohylové pole atd.
 • Zaměření Základní mapy závodu (ZMZ) či Technické mapy města (TMM) ve vztažných měřítkách 1:200 či 1:500
 • Práce v oblasti Geografických Informačních systémů (GIS).

Společnost GeoNet Pro, s.r.o.
provádí geodetické práce v rozsahu:

 • Práce v katastru nemovitostí – vytyčování hranic pozemků, vyhotovování geometrických plánů.
 • Zaměření polohopisných a výškopisných plánů ve vztažných měřítkách 1:200, 1:500, 1:1000 – podklady pro projekty
 • Dokumentace skutečného provedení staveb (kolaudační řízení) – např. stavebních objektů či inženýrských sítí
 • Inženýrské geodézii (vytyčovací či dokumentační práce na stavbách) v rámci funkce odpovědného geodeta dodavatele či investora
 • Vyhledání skutečného průběhu podzemních inženýrských sítí v terénu – zaměření a vyhotovení dokumentace průběhu inženýrských sítí

Společnost GeoNet Pro, s.r.o.
se dále specializuje na vysoce náročné práce v oblasti: